kroviniu draudimas internete

2.1. Draudimo laikotarpis yra laiko tarpas, kai galioja draudimo apsauga. 2.2. Draudimo apsauga įsigalioja draudimo sutartyje nurodytą dieną 00:00, bet ne anksčiau nei sumokama draudimo įmoka arba pirma jos dalis, jeigu: 2.2.1. draudimo įmokos arba pirmos jos dalies mokėjimo data yra nenurodyta draudimo sutartyje; 2.2.2. draudimo laikotarpio pradžia sutampa su draudimo įmokos ar pirmos jos dalies sumokėjimo diena; 2.2.3. draudimo įmokos arba pirmos jos dalies sumokėjimo terminas yra ankstesnis nei draudimo laikotarpio pradžia. 2.3. Tais atvejais, kai draudimo apsaugos įsigaliojimas yra susiejamas su draudimo įmokos arba jos pirmos dalies sumokėjimu, draudimo apsauga įsigalioja kitą dieną 00:00 valandų po pinigų gavimo dienos, bet ne anksčiau nei nurodyta draudimo sutartyje. 2.4. Draudimo išmoka, įvykus draudžiamajam įvykiui iki draudimo apsaugos įsigaliojimo, nemokama. 2.5. Jeigu draudimo sutartyje numatyta, kad draudimo įmoka turi būti sumokėta po pirmos draudimo laikotarpio pradžios dienos, tai draudimo apsauga įsigalioja pirmą draudimo laikotarpio pradžios dieną 00:00. 2.6. Draudimo sutartis galioja iki draudimo laikotarpio, numatyto draudimo sutartyje, paskutinės dienos 24:00, jeigu draudimo sutartis dėl kitų priežasčių nesibaigia anksčiau. 3. Draudėjo pareiga atskleisti informaciją 3.1. Prieš pasirašydamas draudimo sutartį, Draudėjas įsipareigoja pateikti  teisingą bei išsamią informaciją, kurios prašo , ir kuri yra susijusi su draudimo objektu bei yra būtina, siekiant įvertinti draudimo riziką. Jeigu draudėjas tyčia neatskleidžia informacijos, kuri yra būtina įvertinti draudimo rizikai, arba tyčia pateikia klaidingą ar neišsamią informaciją, draudimo bendrove turi teisę reikalauti pripažinti draudimo sutartį negaliojančia. Tokiu atveju bendrove draudimo įmokos negrąžina. Kroviniu draudimas

 3.2. Draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu, Draudėjas privalo raštu nedelsiant pranešti apie visus pasikeitimus draudimo laikotarpio galiojimo metu, dėl kurių gali padidėti draudimo rizika. Pasikeitimai, apie kuriuos būtina pranešti, yra: a) reikšmingi pasikeitimai, susiję su draudimo objektu; b) būdų, kuriais naudojamas draudimo objektas, pasikeitimai. c) kitos reikšmingos aplinkybės, dėl kurių draudimo rizika padidėja. 3.3. Jeigu informacija, pateikta bendrove apie draudimo objektą ir apdraustas rizikas, pasikeičia, ir dėl to padidėja draudimo rizika, taip pat, kai bendrove yra suklaidinama dėl nereikšmingo Draudėjo suklydimo, bendrove turi teisę per vieną mėnesį nuo sužinojimo dienos pasiūlyti Draudėjui pakeisti draudimo sutarties sąlygas, įskaitant draudimo įmokos dydį. Jeigu Draudėjas nesutinka pakeisti draudimo sutarties sąlygų, arba neatsako bendrove per 1 (vieną) mėnesį nuo pranešimo apie siūlomas naujas sąlygas išsiuntimo dienos,


Draudejas turi teisę nutraukti draudimo sutartį suėjus šiame sakinyje nurodytam terminui be atskiro pranešimo. Jeigu Bendrove įrodo, kad žinodama apie padidėjusią riziką nebūtų sudariusi draudimo sutarties, Draudejas per 2 (du) mėnesius nuo sužinojimo apie padidėjusią riziką, turi teisę reikalauti nutraukti draudimo sutartį. 3.4. Draudėjo pareigos atskleisti informaciją pažeidimas sukelia ir kitas teisines pasekmes, įtvirtinas Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 4. Draudimo įmoka ir mokėjimo tvarka 4.1. Draudėjas privalo sumokėti draudimo įmoką Bendrove, nustatyto dydžio bei nustatytais terminais, kaip numatyta draudimo sutartyje. 4.2. Draudimo įmoka yra laikoma sumokėta: 4.2.1. jeigu draudimo įmoka mokama pavedimu – nuo pinigų sumos gavimo į draudejas ar įgalioto kroviniu draudimas draudimo tarpininko banko sąskaitą; 4.2.2. jeigu draudimo įmoka mokama kitais mokėjimo būdais – nuo datos, nurodytos konkrečiame pinigų sumokėjimo faktą patvirtinančiame dokumente. Mokėjimo būdų sąrašą rasite apsilankę mūsų interneto svetainėje www.bta.lt, arba paskambinę telefonu (8 5) 2600 600; 4.3. Jeigu Draudėjas nesumoka draudimo įmokos draudimo sutartyje nustatytu laiku, Draudėjas moka draudejas 0,02 % delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Bendrove netaikys aukščiau minėtų delspinigių atvejais, kai:

Komentarai

Populiarūs šio tinklaraščio įrašai

daliniai kroviniai - paleciu pervezimas

Vilnius luxury transport operated with Tesla Model S

Patogiausias budas suzinoti kroviniu draudimo kaina